Menu

Glutation – Główny Obrońca Płuc

22 stycznia 2020 - Dr. Thomas Levy, Glutation
Glutation – Główny Obrońca Płuc

4 rozdział książki autorstwa dr Thomasa Levy “Glutation GSH: Najważniejszy obrońca przed chorobami, toksynami i starzeniem się

Rozdział 4
Glutation GSH Główny obrońca płuc

Badacze chorób płuc uznają glutation za „jeden z najważniejszych antyoksydantów znajdujący się w ludzkich płucach i ich wydzielinach.”Harju 2007 Z uwagi na tą rolę przeprowadzono znaczną ilość badań podstawowych oraz klinicznych w różnych stanach układu oddechowego. Analogicznie do innych schorzeń w ludzkim organizmie, potwierdzono że niemal

w każdych warunkach poziom GSH i innych antyoksydantów ulega obniżeniu w tkankach objętych procesem chorobowym, a poprawa ich stężeń prawie zawsze przyczynia się do poprawy stanu klinicznego.

GSH a astma.

Astma jest schorzeniem, któremu towarzyszy zapalenie i okresowy skurcz dróg oddechowych, co wywołuje świszczący oddech i trudności w prawidłowym oddychaniu. Badanie na myszach wykazało, że zwiększanie poziomów GSH w płucach zmniejszało ich podatność na zapalenie i wywoływanie astmy.Koike 2007 Badania na ludziach doprowadziły do podobnych wniosków. W jednym badaniu powiązano częstsze występowanie astmy z upośledzonym poziomem płucnego GSH i zwiększonym stresem oksydacyjnym w płucach. Eneli 2005

Badacze stwierdzili, że częstsze przyjmowanie paracetamolu jest związane ze zwiększoną częstością nowych rozpoznań astmy. Stosowanie paracetamolu przyczynia się do obniżania poziomu GSH w płucach, co w konsekwencji predysponuje pacjenta do postępującego uszkodzenia oksydacyjnego i skurczu dróg oddechowych. Barr 2004

Badania genetyczne wskazują, że podatność na astmę rośnie, gdy maleje funkcja GSH. W jednym z badań wykazano, że dzieci z genetycznym upośledzeniem wytwarzania S-transferazy glutationu są znacznie bardziej podatne na proastmatyczny efekt biernego wdychania dymu tytoniowego.Palmer 2006 W innym badaniu wykazano, że u dzieci chorujących na astmę stwierdzono genetyczny niedobór syntezy S-transferazy glutationu, a u nich samych stwierdza się z upływem czasu bardziej nasilone pogorszenie funkcji oddechowej. Carroll 2005

Białko serwatkowe, stosowane w odpowiednich ilościach, jest jedną z form doustnej suplementacji o udokumentowanych własnościach zwiększania wewnątrzkomórkowych poziomów GSH.Bounous 2000 W jednym z badań wykazano, że suplementacja białka serwatkowego poprawia funkcję płuc u osób z powysiłkowym skurczem oskrzeli, stanem astmopodobnym. Baumann 2005

Odpowiednie dawkowanie białka serwatkowego mające na celu uzyskanie znaczącego wzrostu GSH w limfocytach ułatwia kontrolowanie astmy u dzieci.Lothian 2006 We wcześniejszym badaniu wykazano, że białko serwatkowe podawane przez okres jednego miesiąca „znacząco i dramatycznie” zwiększa poziomy GSH we krwi i przyczynia się do poprawy funkcji płuc. Lothian 2000

Glutation a POChP

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest schorzeniem, w którym dochodzi do obkurczenia dróg oddechowych. Zmniejszony przepływ powietrza objawia się krótkim oddechem. Na pierwszy rzut oka schorzenie to nie wydaje się być aż tak groźne, zwłaszcza w porównaniu do chorób serca, czy nowotworu. Tymczasem POChP jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Pauwels 2001

POChP jest zazwyczaj wywołane uszkodzeniem w następstwie działania szkodliwych gazów lub cząsteczek – najczęściej dymu tytoniowego – które aktywują nieprawidłową odpowiedź zapalną w płucach. W jednym z badań wykazano, że zastosowanie paracetamolu, który przyczynia się do obniżenia poziomów GSH w płucach, może także przyczyniać się do rozwoju POChP.Barr 2004, McKeever 2005, Joppa 2007 Bez względu na przyczynę, ostateczne zwiększenie stresu oksydacyjnego ma wpływ na wywołanie i postęp tego schorzenia.

Stopień nasilenia POChP odzwierciedlają jeszcze znaczniejsze niedobory zdolności antyoksydacyjnej, w tym GSH. Papi 2006, Kluchova 2007, Tkacova 2007

Z upływem czasu, typowe leczenie POChP jakim jest podaż tlenu, nasila negatywny stres oksydacyjny. Podaż znacznych dawek NAC, która jest prekursorem GSH, zapobiega uszkodzeniu wywołanemu przez długotrwałą tlenoterapię. Foschino 2005

Ćwiczenia fizyczne u chorych z POChP przyczyniają się do zwiększenia stresu oksydacyjnego i utleniania lipidów. Naukowcy badający to zjawisko sugerują, że GSH i inne terapie przeciwutleniające mogą zmniejszyć utlenianie i zwiększyć tolerancję na wysiłek fizyczny.Agacdiken 2004 Chorzy z POChP wykazują również zmniejszoną zdolność adaptacyjną do treningu wytrzymałościowego, co odpowiada ich obniżonej zdolności do wytwarzania GSH. Rabinovich 2002

Glutation a ARDS

Zespół Ostrej Niewydolności Oddechowej (ARDS) jest stanem zagrożenia życia wynikającym z wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, które powodują ciężki uraz płuc. ARDS charakteryzuje się spłyceniem oddechu, nagromadzeniem płynu w tkance płucnej i bardzo upośledzonym utlenowaniem krwi. Do wywołania tego schorzenia mogą przyczynić się zachłyśnięcie wodą, wdychanie substancji toksycznych, zapalenie płuc lub ciężki uraz klatki piersiowej. Obecnie 30% osób, u których doszło do rozwoju ARDS, umiera z tego powodu pomimo stosowania odpowiedniej terapii od początku wystąpienia objawów.

Istnieje wiele badań wiążących niedobór GSH w tkance płucnej ze wzrostem ryzyka rozwoju ARDS. Badacze stwierdzili, że nadużywanie alkoholu, przy braku marskości, zmniejszało średnio o 80% poziom GSH w pęcherzykach płuc (są to mikroskopijne fragmenty tkanki płucnej, otaczające bańki powietrza). Jeżeli poziom GSH jest zmniejszony do takiej wartości następuje większy przeciek płynów do pęcherzyków. To właśnie ten utrzymujący się przeciek do tkanki płucnej i wynikające z tego upośledzenie utlenowania krwi charakteryzują ARDS. Brown 2004

Ryzyko rozwoju ARDS znacząco wzrasta przy nadużywaniu alkoholu, które jest nierozerwalnie związane z obniżonymi poziomami GSH w tkance płucnej. Joshi 2007

GSH a uszkodzenie płuc.

Badania wykazują, że GSH odgrywa pierwszoplanową rolę w utrzymaniu prawidłowej funkcji płuc, a niedobór GSH często istotnie wpływa na jej pogorszenie. Jednym z przykładów ochronnego działania GSH na płuca jest zastosowanie leków charakteryzujących się uszkadzaniem tkanki płucnej.

Bleomycyna jest chemioterapeutykiem stosowanym w onkologii, którego działanie uszkadzające płuca obserwowane jest po dłuższym stosowaniu. Uszkodzenie to rozpoczyna się jako proces zapalny wokół maleńkich pęcherzyków (zapalenie śródmiąższowe), które ostatecznie przechodzi w restrykcyjne zbliznowacenie wokół pęcherzyków (zwłóknienie płuc). Jakiekolwiek podobne zapalenie lub zwłóknienie obniża zdolność płuc do dostarczania tlenu do krwi.

Kiedy opisane okoliczności występują w pełni, poziomy GSH w płucach są istotnie obniżone, podczas gdy inne wskaźniki uszkodzenia oksydacyjnego znacząco rosną. Jakkolwiek, gdy podawana jest acetyl-L-karnityna w dawkach wystarczających do ograniczenia wywołanych przez bleomycynę spadków poziomu GSH, uszkodzenie płuc jest odpowiednio zmniejszone. Sayed-Ahmed 2004

GSH a mukowiscydoza.

Inne przewlekłe schorzenie płuc, mukowiscydoza, jest również związane z obniżonym poziomem GSH. Analiza popłuczyn oskrzelowo-płucnych pacjentów z mukowiscydozą wykazała niższe poziomy GSH w porównaniu ze zdrowymi ludźmi.Hartl 2005 Objaw ten wycofuje się, gdy pacjenci z mukowiscydozą wdychają GSH. Po takich inhalacjach poziom GSH w popłuczynach wzrasta i poprawia się funkcja płuc. Griese 2004

Badanie kliniczne z udziałem 18 pacjentów chorych na mukowiscydozę wykazało, że poziomy GSH w krwinkach białych są jednoznacznie obniżone u wszystkich badanych. Co ważniejsze, suplementacja NAC (suplement będący prekursorem GSH) zmniejszyła niedobór GSH i prawdopodobne pogorszenie przyszłej funkcji płuc. Tirouvanziam 2006

Przy pomocy modelu zwierzęcego mukowiscydozy wykazano, że komórkowe niedobory GSH w płucach sięgają poziomu mitochondriów, co jest najprawdopodobniej ostateczną manifestacją głębokiego wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyjnego. Velsor 2006

Wnioski.

Płuca, w których ma miejsce stała wymiana i obecność tlenu, są szczególnie wrażliwe na stres oksydacyjny. Podobnie jak w wielu innych tkankach, stan GSH w płucach jest jednoznacznym wskaźnikiem zdrowotności płuc. Niskie poziomy GSH w płucach zapewniają warunki sprzyjające rozwojowi schorzeń i uszkodzeniom płuc. W dodatku proces chorobowy w płucach prowadzi do jeszcze bardziej gwałtownego zużycia GSH, co wywołuje błędne koło zmniejszonej ochrony antyoksydacyjnej i dodatkowego uszkodzenia. Różnorodne terapie GSH wykazują wspaniałe możliwości ochronne płuc i potwierdzają skuteczność zmniejszania objawów związanych nawet z zaawansowanymi ich schorzeniami.

(…) Copyright © 2008 LivOn Books

Reklama
_____________________________________________________________________________

Altrient Glutation i AltrientC