Menu

Fosfatydylocholina (PC) poprawia stan zdrowia krwi, serca i naczyń.

31 lipca 2018 - Fosfolipidy
Fosfatydylocholina (PC) poprawia stan zdrowia krwi, serca i naczyń.

PC obniża poziom cholesterolu LDL

Cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) bierze udział w tworzeniu blaszek miażdżycowych. Podwyższony
poziom tego cholesterolu we krwi, zwanego często „złym”, jest związany ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i innych schorzeń układu krążenia. Od końca lat 70-ych XX wieku w badaniach klinicznych na ludziach wykazano, że podawanie doustne PC może istotnie obniżyć poziom cholesterolu LDL we krwi.

W jednym z badań poziom cholesterolu LDL został obniżony w ciągu sześciu tygodni o ponad 31%.1

Badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo z zastosowaniem 2700 mg PC dziennie, pozwoliło na redukcję stężenia cholesterolu LDL o ponad 20% w ciągu sześciu tygodni.2

W innym krzyżowym badaniu PC odnotowano średnie zmniejszenie stężenia frakcji LDL cholesterolu o ponad 25% w okresie 2 miesięcy.3

W kilku innych badaniach osiągnięto podobne lub nawet jeszcze bardziej imponujące wyniki.4

Należy jednak dodać, że ukazały się także badania, w których nie wykazano znaczącego obniżenia LDL po zastosowaniu PC.5

PC zwiększa poziom cholesterolu HDL

Często nazywany „dobrym cholesterolem”, cholesterol frakcji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) powstrzymuje uszkodzenie tętnic powodowane przez podwyższony poziom cholesterolu LDL. Badania wskazują, że PC przyczynia się do przekształcania LDL w HDL.

W kilku badaniach wykazano, że po zastosowaniu doustnej formy PC następuje wzrost stężenia cholesterolu HDL średnio o 150–200% już w ciągu 30 dni i nie później niż po upływie 90 dni.6

Inne badanie opisuje wzrost proporcji HDL do LDL u chorych na cukrzycę z niebezpiecznego zakresu (12-14%) do prawidłowego (18–22%) w okresie 12 miesięcy przy stosowaniu 1500 mg PC na dobę.7

Wiele innych badań wykazało podobny wzrost poziomu HDL w surowicy krwi w zakresie od 10% do 45%, przy czym największy wzrost odnotowano w przypadkach, w których poziom wyjściowy HDL był najniższy. 8

Wzrost poziomu HDL i spadek poziomu LDL w jednym z badań nad PC był związany z jednoczesną poprawą elastyczności naczyń. W oparciu o tą obserwację badacz uznał, że następowało to poprzez usuwanie cholesterolu LDL ze ściany tętnic.9

PC obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu całkowitego w surowicy krwi

W siedmiu niezależnych badaniach kontrolowanych placebo stwierdzono znaczące obniżenie poziomu trójglicerydów. Wszyscy badani mieli wyjściowy poziom trójglicerydów ponad 200 mg/dl (tj. powyżej zakresu normy). Najmniejszy zauważony spadek trójglicerydów wynosił 4,9%10, a największy 44%.11

Najkorzystniejszy wynik (zmniejszenie poziomu trójglicerydów o 44%) wiązał się dodatkowo ze spadkiem poziomu cholesterolu całkowitego o 15,2% w ciągu dwóch miesięcy trwania badania.11

Dane z wielu innych badań wyraźnie wskazują, że uzyskane wyniki są ściśle uzależnione od wielkości dawki i długości
okresu stosowania. W badaniu, gdzie odnotowano najmniejszy spadek (4,9%) stosowano najniższą dawkę (1500 mg na dobę) przez okres czterech tygodni. Najwyższą redukcję (44%) uzyskano stosując PC przez osiem tygodni w dawce 3000 mg na dobę.12 Wartość uzyskanych wyników, dawkowanie oraz czas trwania pozostałych badań mieszczą się pomiędzy wspomnianymi powyżej zakresami12

Badania przeprowadzone na innych osobach, których średni poziom trójglicerydów wynosił poniżej 200 mg/dl wykazały niewielkie zmiany lub ich brak 13

Podsumowując, opublikowanych zostało wiele badań wskazujących, że PC ma związek ze znaczącą redukcją poziomu
trójglicerydów w surowicy krwi. Wielkość tej redukcji była związana z wyjściowym poziomem trójglicerydów, stosowaną dawką PC, czasem trwania leczenia oraz dietą osób badanych.

PC poprawia krążenie krwi poprzez wspieranie zdrowych komórek krwi

Na krążenie krwi decydujący wpływ mają dwie cechy czerwonych krwinek. Jedną z nich jest sprężystość błony komórkowej, a drugą lepkość osocza.

Wszystkie komórki w organizmie w różnym stopniu potrzebują, aby ich błona (ściana) komórkowa wykazywała pewien stopień sztywności. Sztywne cząsteczki cholesterolu są przeplatane w dwuwarstwowej strukturze fosfolipidowej, która tworzy błonę komórkową. Im więcej w niej cholesterolu, tym bardziej sztywna jest komórka. Jeżeli proporcja ilości fosfolipidów do cholesterolu w czerwonych krwinkach przekroczy określony poziom, tracą one zdolność do zmiany kształtu, czyli odkształcalność. Osłabia to ich możliwość przechodzenia przez cienkie naczynia włosowate.

Z chwilą, kiedy błona komórkowa staje się bardziej lepka i mniej płynna, obniża się zdolność komórek do przemieszczania się. Tendencja płytek krwi do zlepiania się ze sobą nazywa się agregacją.

Wszystko, co zaburza krążenie krwi może mieć głęboki i szkodliwy wpływ na cały organizm.

Badania kliniczne wykazały, że PC może znacząco zwiększyć płynność osocza, zwiększyć odkształcalność komórek, obniżyć lepkość krwi i agregację płytek krwi.14

Jedno z badań polegało na wstrzykiwaniu PC zdrowym ochotnikom. Po upływie 15 i 45 minut pobierano im krew i przepuszczano przez filtr kapilarny o średnicy 8 mikronów. Porównano ilość czerwonych krwinek przechodzących przez filtr przed i po iniekcji. Badacze odnotowali znaczący wzrost liczby komórek, które były w stanie przedostać się przez filtr.15

Podobne badanie pacjentów z chorobami serca rozpoczęto iniekcją 500 mg PC i codzienną doustną podażą 1800 mg PC
przez okres 3 miesięcy. Na koniec badania stosunek cholesterolu do fosfolipidów w błonach płytek krwi spadł o 28% do wartości prawidłowych. Autorzy zauważyli również normalizację lepkości krwi i statystycznie istotną poprawę przepływu w naczyniach włosowatych.16

Kolejne badania u pacjentów z obniżonymi wartościami parametrów krwi i zaburzeniami krążenia po zastosowaniu
doustnej postaci PC wykazały znaczącą poprawę odkształcalności i lepkości krwinek.17
W innym, trwającym 30 dni badaniu, w którym stosowano doustnie 1800
mg PC dziennie, odnotowano znaczącą poprawę przepływu krwi do mięśni w nogach oraz zwiększoną prędkość przepływu krwi.18

PC zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny

Każda substancja, która poprawia lepkość krwi, odkształcalność i parametry krążeniowe powinna także poprawić odporność na ćwiczenia i kondycję.

W grupie pacjentów z chorobami serca, u których zastosowano doustną formę PC, uczestnicy badania byli w stanie
przejść blisko 100 razy dalej bez konieczności zażywania nitrogliceryny i bez odczuwania dolegliwości bólowych.19

Inne badanie przeprowadzone w okresie dwóch miesięcy wśród chorych na serce stosujących PC, wykazało że 88 spośród
94 badanych zauważyło zwiększenie żywotności, bardziej komfortowy i regenerujący sen, zmniejszenie dolegliwości bólowych, większą wytrzymałość i kondycję.20

1.1) Horsch AK, Majolk I, Heuck CC, Göpfert E: Effects of polyenylphosphatidylcholine (PPC) on serum lipids in patients with hyperlipoproteinemia. A double-blind study. Vasa. 1986;15(3):251-5, 2) Noseda G, Suvà F, Fragiacomo C: Modification of serum lipids, lipoproteins and apoproteins AI and B in patients with hyperlipidemia Type IIa and IIb using polyenylphosphatidylcholine. Schweiz Med Wochenschr. 1985 Jul 27;115(30):1064-70, 3) Arsenio L, Bodria P, Magnati G, Strata A: Therapeutic activity of phosphatidylcholine in diabetics with associated hyperdyslipidemia. Clin Ter. 1985 Jul 31;114(2):117-27,
4) Mel’chinskaia EN, i in.: Hypolipidemic effects of alisat and lipostabil in patients with diabetes mellitus. Ter Arkh. 2000;72(8):57-8. Arsenio L, i in. Clin Ter 114 (1985) 117-127. Kirsten R, Heintz B, Nelson K, Oremek G: Reduction of hyperlipidemia with 3-sn-polyenyl-phosphatidylcholine in dialysis patients. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1989 Mar;27(3):129-34, 5) Pristautz H: The therapeutic value of “Essential” phospholipids. MMW Munch Med Wochenschr. 1975 Apr 4;117(14):583-6. 90 Technologia enkapsulacji liposomalnej Spann W, i in.: Decrease of serum lipoproteins and increase in apolipoproteins A-I and A-II following oral administration of multiple unsaturated phospholipids. Observations on the effect of nutrition on the results. Klin Wochenschr. 1987 Jul 1;65(13):590-5, 6). Belousova SS, i in. Kardiologiya 26 (1985) 112-115. Nakamura H, i in. Jap. J. New Rem. Clin. 22 (1973) 1565-1574. Stankovic D, i in. Medicinski Arhiv 28 (1974) 287-296, 7) Izumi H, i in. 11th Proced. Jap. Atheroswcl. Soc.,Tokyo, 1979, 8) Svanberg U, i in. Nutr. Metabol. 17 (1974) 338-346. Serkova VK. Klin. Med. (Moscow) 64 (1986) 91-95. Kirsten R, i in.: Phosphatidylcholine Effects on Cell Membranes and Transport of Cholesterol. Int J Clin Pharmacol Therap. Tox. 27 (1989) 129-134.Fasoli A: Therapy Selection Risk/Benefit Assessment of Hypolipid Drugs. Raven Press, New York, 1982, 257-262, 9) Thurnherr A: Therapiewoche 7 (1956) 116, 10) Nakamura H, i in. Jap. J. New Rem. Clin. 22 (1973) 1565-1574, 11) Kolodin VA, i in.: Possibilities for the polyclinic cardiologist in treating hyperlipoproteinemias in men with risk factors for ischemic heart disease. Kardiologiia. 1987 Sep;27(9): 48-50, 12) Kirsten R, i in.: Reduction of hyperlipidemia with 3-sn-polyenyl-phosphatidylcholine in dialysis patients. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1989 Mar;27(3):129-34. Bobkova VI, i in.: Metabolic effect of lipostabil-forte. Kardiologiia. 1989 Oct;29(10):57-60. Kolodin VA, i in.: Possibilities for the polyclinic cardiologist in treating hyperlipoproteinemias in men with risk factors for ischemic heart disease. Kardiologiia.1987 Sep;27(9): 48-50. Polichetti E, i in.: Dietary polyenylphosphatidylcholine decreases cholesterolemia in hypercholesterolemic rabbits: role of the hepato-biliary axis. Life Sci. 2000 Oct 13;67(21):2563-76. Kirsten R, i in.: Polyenylphosphatidylcholine improves the lipoprotein profile in diabetic patients. Int J Clin Pharmacol Ther. 1994 Feb;32(2):53-6. Kirsten R, Heintz B, Nelson K, Oremek G: Reduction of hyperlipidemia with 3-sn-polyenyl-phosphatidylcholine in dialysis patients. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1989 Mar;27(3):129- 34. Dobiasova M, i in.: Effect of polyenoic phospholipid 92 Technologia enkapsulacji liposomalnej therapy on lecithin cholesterol acyltransferase activity in the human serum. Physiol Bohemoslov. 1988;37(2):165-72. Spann W, i in.: Decrease of serum lipoproteins and increase in apolipoproteins A-I and A-II following oral administration of multiple unsaturated phospholipids. Observations on the effect of nutrition on the results. Klin Wochenschr. 1987 Jul 1;65(13):590-5, 13)Pristautz H: The therapeutic value of “Essential” phospholipids. MMW Munch Med Wochenschr. 1975 Apr 4;117(14):583-6, 14) Botolova EN, i in.: Effect of essential phospholipids on the lipid spectrum of blood plasma and the aggregative capacity of thrombocytes in patients with ischemic heart disease. Kardiologiia. 1988 Sep;28(9):57-61, 15) Ehrly AM. W: Phosphatidylcholine. Raport Nr 842:276 z 17 marca 1975. Berlin (1976) 228-236, 16) Blagosklonov AS, i in. Kardiologiya 25 (1986) 35-38, 17) Yoritsune S, i in. Gendai no Shinryo 22 (1980) 836-842. Merchan R, i in. Acta Geront. 34 (1984) 242-253 oraz Clin Trials J. 21 (1984) 517-525,18) Klemm J. W: Phosphatidylcholine. Springer. Berlin (1976) 237-241, 19) Almazov VA, i in. Lipostabil Symposium. Moscow, Nov. 1984, 20) Itkina LD, i in. Lipostabil Symposium. Moscow, Nov.1984.

Fragmenty książki: “Technologia enkapsulacji liposomalnej” Dr Robert D. Milne. Publikacja za zgodą wydawcy w Polsce.

technologia enkapsulacji liposmomalnej altrient

Przeczytaj także: Fosfatydylocholina chroni i wspiera zdrowie wątroby

_______________________________________________________________________
REKLAMA

Altient by LivOn Labs™